český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
AEROSOL Speciell KONTAKTRENGÖRINGSSPRAY dielektrisk 43 kV NEUTRALENE HV1 IBIOTEC
Last update: 2022/11/07 15:22

 

AEROSOL FETTLÖSNINGSMEDEL

"SPECIELL KONTAKTRENGÖRINGSSPRAY”

Dekontaminerande och sanerande lösningsmedel

För elektriska och elektroniska komponenter

Ingen verkan på härdplaster och på hartser för impregnering

Omedelbar förångningshastighet, omedelbar torkning, för torrengöring

Dielektrisk styrka (IEC156 43000 V)

Helt fritt från HFC fluorerade växthusgaser med växthuseffekt

F-gasdirektivet 517.2014

 

 

 

 

BESKRIVNING

NEUTRALENE® HV1, avfettningsmedel med omedelbar torkning, rekommenderas särskilt för avfettning, rengöring, sanering av alla metaller, kompositmaterial, glas, keramik, liksom de flesta plaster och elastomerer. Det tar bort alla typer av organiska och oorganiska föroreningar.
Detta lösningsmedel kan användas på elektriska material, på elektronik, finmekanik, inom flygteknik, rymdteknik, optik samt på alla elektriska material. Det rekommenderas särskilt för att återupprätta de elektriska konstanterna genom att undvika gnistbildning och läckströmmar. Avfettningsmedlet NEUTRALENE® HV1 som aerosol kan användas för ytrengöring före isolering.
Det kan också användas vid ytrengöring före limning, målning, metallisering, isolering eller tropikalisering.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Underhåll av alla elektriska material, skåp, celler, frånskiljare , effektbrytare, kontaktorer, reostater, likriktare, motorer. Det har ingen verkan på isolerande lacker.
Sanering av anslutningar, samlingsskenor, säkringshållare, flänsar på lågspänningstransformatorer.
Rengöring av isolatorer med öppna celler, transformatorbussningar, Buccholz-reläer, manometrar, ventiler.
Rengöring och desilikonering av THT-stationer, kontakter, före manuella kontroller eller med infraröd kamera.
Rengöring av alla direkta kontakter, potentiometrar, tangentbord, markörer, rotatorer.
Underhåll av svagströmsutrustning, inom telefoni, telekommunikation, luft- eller sjönavigationsutrustning.
Rengöring av mikrokontakter, halvledarchips, elektroniska fotspår.
Rengöring av SMD-kretsar.

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Vätska

-

Färg*

  Visuell

Färglös

-

Lukt

  Lukt

Mild

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

1018

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4120

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-30

°C

Löslighet i vatten

  -

Olöslig

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

1,2

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

n.m. (nanometer)

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

0,0

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

0,0

%

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

>0,1

hPa

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

 STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

75

-

Förångningshastighet

  -

6

torr

Kokpunkt

NF EN 14667

ASTM D 5399

55

°C

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

21,2

Dynes/cm

Genombrottsspänning

  SS-EN 60156/IEC 156

43 000

Volt

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a

Klass

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

Inget

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

Inget

°C

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

0

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

0

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

0

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Ångtryck vid 20°C

  -

>0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

100

%

Svavelinnehåll

  GC-MS

0

%

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

  GC-MS

0

%

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

0

 %

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

0

 %

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

0

%

GWP

  -

<150

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

nm

Kol, motsvarighet i kg

*nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

BRUKSANVISNING

Skaka sprayflaskan uppifrån och ner några gånger. Spraya ytorna som ska behandlas på ett avstånd av 20 cm, beroende på deras storlek.
Aerosol som kan användas i alla positioner.

Fara vid aerosolanvändning. Följ försiktighetsanvisningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Se säkerhetsföreskrifterna. Endast för yrkesbruk.

 

ANVÄNDNING

 

 

 

 

 

             

 

Aerosol desoxiderande avfettningsmedel för speciella elektroniska och elektriska kontakter. Torrt rengöringsmedel med omedelbar förångningshastighet. Dielektriskt. Ingen verkan på härdplaster, hartser för impregnering och tropikalisering. Rengörande kontaktspray, kontaktrengöringsmedel, elektronikrengöringsmedel, rengöringsmedel för elektrisk utrustning, flamsäker avfettningsspray, dielektriskt lösningsmedel. Speciellt kontaktrengöringsmedel. Speciell kontaktrengöringsspray. Dielektrisk aerosol. Torrt dielektriskt lösningsmedel. Lösningsmedel för elektronik. Lösningsmedel för elektriska material. Tillverkare av aerosol. Leverantörer av aerosol. Lösningsmedel kompatibelt med plaster. Torrt avfettningsmedel. Kontaktavfettningsmedel. Desoxidationsmedel för kontakter. Tekniska aerosoler. Underhåll av aerosoler. Nya lösningsmedel. Nytt lösningsmedel. Leverantörer av aerosoler. Tillverkare av aerosoler. Ersättningsprodukt för diklormetan. Ersättningsprodukt för metylenklorid. Ersättningsprodukt för ch2 cl2. Ersättningsprodukt för CMR-ämnen. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för aceton. Ersättningsprodukt för NMP-ämnen. Lösningsmedel för polyuretan. Lösningsmedel för epoxy. Lösningsmedel för polyester. Lösningsmedel för limprodukter. Lösningsmedel för färger. Lösningsmedel för hartser. Lösningsmedel för lacker. Lösningsmedel för elastomerer. Produkt för industriellt underhåll

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE